สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดอบรมครูผู้ช่วย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ส.ค.2565 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ กศจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม “ครูผู้ช่วยวัยใสสู่ครูยุคใหม่ อย่างครูมืออาชีพ” จัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ส.ค.2565 และบรรยายพิเศษในหัวข้อการเป็นข้าราชการที่ดี ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีครูผู้ช่วยจากโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรม 185 คน โดย นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ, ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น

ด้าน ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการการศึกษา คือ การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการในสังกัด โดยเฉพาะครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอนในสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อาทิ การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน หรือการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ กฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยคาดหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในการที่จะเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้ช่วยทุกคน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และโรงเรียนที่สังกัดอยู่ต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น