โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรมทำขวัญและเกี่ยวข้าวแก่น้องๆ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับชุมชนมหาจักรพรรดิ์  จัดกิจกรรมเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของข้าว โดยให้น้องๆหนูๆ เรียนรู้พิธีการทำขวัญข้าวและลงมือเกี่ยวข้าว

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำขวัญข้าวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และชุมชนมหาจักรพรรดิ์ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดรวบยอดจากกิจกรรมครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ที่สำคัญเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆหนูๆของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าว การทำขวัญข้าวและ การเกี่ยวข้าว ซึ่งการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของสังคมไทย

สำหรับพิธีกรรมทําขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมที่สื่อความหมายให้เห็นคุณลักษณะของคนไทย ที่มีความอ่อนโยน ละเอียดอ่อน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณ และหาโอกาสที่จะแสดงออกถึงความสํานึกกับผู้ที่มีพระคุณ เพราะชาวนาเชื่อว่าผลผลิตที่ได้รับนั้นนอกจากแรงงานและความเพียรของตนเองแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการดลบันดาลและการดูแลของแม่โพสพด้วย พิธีกรรมทําขวัญข้าว หรือรับขวัญข้าว ทําตามความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพระแม่โพสพ เพื่อขอบคุณพระแม่โพสพที่ดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา เชื่อกันว่าเมื่อทําพิธีนี้แล้วพระแม่โพสพจะช่วยคุ้มครองข้าวในนาให้มีผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการทํานาครั้งต่อไป

โดยกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆหนูๆระดับชั้น ป.5-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยน้องๆได้เข้าร่วมพิธีทำขวัญข้าว จากนั้นได้ลงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต จากนั้นนำข้าวที่เกี่ยวมีสีเป็นข้าวเปลือก สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำนาแก่น้องๆนักเรียน

แสดงความคิดเห็น