ตรวจสถานบริการ ดำเนินคดี 1 ร้านขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชนต่ำกว่า 20 ปี

พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก พบผู้กระทำความผิด จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 21.00 – 24.00 น. นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย จ.ส.อ.นรินทร์ นินนาทนรณัฐ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายวัฒนา สุราษฎร์มณี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายจุฑาพันธุ์ วัดแพง ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ พ.ต.ท.วศิน สุภา สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก นายศุภชัย รสพล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายกฤติเดช ชะนะภัย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ร.ต.อ.เดชชัย จำปาทอง รอง สวป.กก.4 บก.ปคม. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ พมจ.พิษณุโลก สมาชิกร้อย อส.จ.ที่ 2 สมาชิก ร้อย อส.อ.เมืองพิษณุโลก ที่ 3 และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก DOPA 37 ออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก
เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการสถานบริการ/สถานประกอบการที่ให้เปิดบริการคล้ายสถานบริการ เปิด-ปิด ตามกำหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ พร้อมให้ผู้ประกอบการตรวจอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยาเสพติด มิให้มีในสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และให้ตรวจตรา สอดส่อง กวดขัน พนักงาน ลูกจ้าง ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งให้หามาตรการในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และให้ผู้ประกอบการสถานบริการ/สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ได้รับทราบและพร้อมปฎิบัติตามที่ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก/จังหวัดพิษณุโลก แนะนำทุกแห่ง
การปฏิบัติหน้าที่ได้พบ การกระทำผิด จำนวน 1 ร้าน คือร้านฮิโรชิม่า กระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เปิดสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยยินยอมปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูณ์เข้าใช้บริการ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
โดยชุดจัดระเบียบสังคม ตรวจพบว่ามีการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูร์เข้าไปใช้บริการ จำนวน 6 คน และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ โดยร้านดังกล่าว เปิดให้บริการ โดยมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มหรือเป็นแหล่งมั่วสุม อันอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเปิดบริการในลักษณะที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงจำเป็นต้องควบคุมการให้บริการของสถานประกอบการดังกล่าวเพื่อยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนและการให้บริการของสถานประกอบการนั้น
ซึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลก จะได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ต่อไป

แสดงความคิดเห็น