เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2565)  นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.การปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เป็นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เหลืองปรีดียาธร อินทินิล ต้นปีบ พะยูง มะค่าโมง ไผ่ซางหม่น เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2.กิจกรรมถนนกินได้มีการร่วมปลูกต้นไม้ พืชผักที่เช่น มะขามป้อม ขี้เหล็ก มะขามยักษ์ มะกรูด ชะอม มะละกอ ข่า และขิง เพื่อสร้างแหล่งอาหารในชุมชน สามารถนำผลผลิตไปประกอบอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการยังชีพได้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง เพื่อนำปุ๋ยหมักย่อยที่ได้มาใช้ในโครงการและกิจกรรม การทำ EM บอล เพื่อไว้สำหรับบำบัดน้ำเสีย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตําบลบ้านคลอง

///////////

 

แสดงความคิดเห็น