นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2565 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลาเก้าเหลี่ยม ภายในสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณรจำนวน 29 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรในสังกัด จากนั้นร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 100,000 ตัว ลงแหล่งน้ำธรรมชาติภายในบึงราชนกแห่งนี้

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ดังนั้น จึงถือวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)

แสดงความคิดเห็น