เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว และการเสวนาTalk & Share ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ฟาร์มไร่ราชันย์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว และการเสวนาTalk & Share ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งโครงการฯนี้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้วโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถาบันการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ ร่วมมือเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาวของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ เป็นการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาว เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เป็นอีกจุดหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไก่เหลืองหางขาวที่มีฐานรากเป็นทุนเดิม และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับจังหวัดพิษณุโลก

เนื่องจากไก่เหลืองหางขาว เป็นไก่พื้นเมืองที่เป็นสัตว์อัตลักษณ์และที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยอมรับและแพร่หลายทั่วไป สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไร่ราชันย์ฟาร์ม เป็นฟาร์มต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตไก่เหลืองทางขาว โดยสถานที่ในส่วนนี้จะมีการผลิตลูกไก่เหลืองหางขาว เพื่อกระจายไปสู่เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก และ ใกล้เคียง ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนกับไก่ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ภายในฟาร์มแห่งนี้

 

โดย นายรพีภัทร เอกพันธ์กุล อาชีพเกษตรกรและอาชีพนักแสดง กล่าวว่าด้วยตัวผมเอง มีอาชีพเป็นเกษตรกรควบคู่กับอาชีพการเป็นนักแสดง ในวันนี้มีน้องๆจากหลายๆมหาวิทยาลัย ของ จ.พิษณุโลก ซึ่งเรียนด้านสัตวศาสตร์ สัตวบาล สำหรับผมจะพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ การพูดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ปศุสัตว์ว่าสามารถสร้างรายได้ดีสามารถฟื้นตัวได้ อาทิเช่น การเลี้ยงไก่ชน ควายสวยงาม มีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูง  เป็นการเล่าประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนี้พร้อมกับและแนวทางจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และหวังว่าจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย สำหรับการเลี้ยงไก่ชนไก่เหลืองหางขาวจังหวัดพิษณุโลก เป็นการอนุรักษ์รักษาความเป็นสัตว์เศรษฐกิจไทยของเราไว้ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งไก่เหลืองหางขาวหรือควายไทยสวยงาม เป็นการอนุรักษ์เป็นการเก็บรักษาสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้ไว้ให้ควบคู่กับคนไทยต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น