ถ่ายโอนรพ.สต. 37 แห่งให้อบจ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ถ่ายโอน รพ.สต.37 แห่ง ในพื้นที่ 7 อำเภอจาก รพ.สต. ทั้งจังหวัด 147 แห่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ห้องประชุมเกียรติภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่าการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบภารกิจสาธารณสุข คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมัครใจถ่ายโอนไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 37 แห่ง ในพื้นที่ 7 อำเภอจาก รพ.สต. ทั้งจังหวัด 147 แห่ง เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก จึงกำหนดให้มีการลงนามความร่วมมือสำหรับภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ทั้งต้านการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การสนับสนุนทางด้านวิชาการ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การจัดสรรงบประมาณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลในระดับบริการปฐมภูมิ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล ควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและ การคุ้มครองผู้บริโภค
/////////////////////////

แสดงความคิดเห็น