จุติปาฐกถาพิเศษ ครู-โค้ช -คน เน้นการศึกษาเท่าเทียมและมีอาชีพ

 

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65 ที่ห้องประชุมดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ได้ปาฐกถาพิเศษการอบรมหลักสูตร ครู-โค้ช-คน เข้าใจตนโค้ชคนเพื่ออนาคต  สำหรับครูประถมศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   โดยมีนางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน  โดยมีครูในสังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 2 เข้าอบรม 123 โรงเรียน ในโอกาสนี้นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Building Books for Learning  เน้นช่วยเด็กมีการศึกษาที่เท่า เทียม  มีอาชีพหลังเรียนจบ

 

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี รมว.พม.  กล่าวว่า เราต้องช่วยกันสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้กับเด็กไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ใกล้หรือไกลเพียงใด โดยต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเด็กในการเรียนรู้  ห้องสมุดจะไม่ใช่เป็นเพียงห้องที่รวบรวมหนังสือ แต่จะมีคอมพิวเตอร์สำหรับเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กให้กว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น  สำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนอยู่กับปู่ย่าตายายเป็นผู้สูงอายุ  เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปงานจังหวัดอื่น เราต้องช่วยกันส่งเสริมเรื่องการมีอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ดูแลตนเองได้  มีหลายโรงเรียนได้สอนวิชาการควบคู่ไปกับการอาชีพ  เมื่อเด็กเรียนจบแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทันที

 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวอีกว่า เมื่อประมาณ 2 ปี  มีการค้นหาครูสู่โค้ชในขั้นต้นอย่างน้อย 20,000 คน ทั่วประเทศ อย่างมีคุณภาพและเร็วที่สุด  ซึ่งการอบรมหลักสูตรนี้  ครูทุกท่านมาอบรมด้วยใจจริงและจิตวิญญาณของความเป็นครูที่นอกเหนือจากหน้าที่  เป็นครูผู้ให้ที่มีความห่วงใย และปรารถนาดีต่ออนาคตของเด็ก

แสดงความคิดเห็น