กิจกรรม 7 เส้นทางปั่น เที่ยว กิน ถิ่นสองแคว คึกคัก

เมื่อเวลา  17.30 น.ของวันที่  27 ม.ค. ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่นกิจกรรม 7 เส้นทางปั่น เที่ยว กิน ถิ่นสองแคว สนามที่ 3 ปั่นไหว้พระ ระยะทาง 18 กม. โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนักปั่นกิจกรรม 7 เส้นทางปั่น เที่ยว กิน ถิ่นสองแคว ให้การต้อนรับ

โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE City กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยานแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดประเด็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นประเภทการท่องเที่ยวเฉพาะทางที่นักท่องเที่ยวถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักเที่ยวคุณภาพ มีกำลังจ่ายสูง และมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยยาวนานกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ทำให้เมื่อพิจารณาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเป็นจำนวนมาก จังหวัดพิษณุโลกจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะตัวมากขึ้น เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้ให้มั่นคงและในขณะเดียวกันก็ขยายฐานตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพสูงขึ้น

ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวจะสามารถช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยว และสามารถจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ ประกอบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่กำลังนิยมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น โดยเฉพาะกระแสการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง จึงเห็นควรจัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism ขึ้น ประกอบกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำปฏิทินเมืองพิษณุโลก 12 เดือน รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวและประเพณีของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้ใจการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้วางแผนกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ซึ่งเป็นการนำกิจกรรมรูปแบบท่องเที่ยวเชิงกีฬาSports Tourism เข้ามาเชื่อมโยงกับธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ของจังหวัดพิษณุโลก

     โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น สร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านเส้นทางการบัน 7 เส้นทางคือ

     เส้นทางที่ 1 ปั่นท่องเที่ยว อำเภอวัดโบสถ์ ระยะทาง 19 กม. ในระยะไกล อำเภอวัดโบสถ์ ระยะทาง 50 กม.

     เส้นทางที่ 2 ในท่องเที่ยว ปั่นวินเทจตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง ระยะทาง 18 กม.ในระยะไกล ปั่นวินเทจตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง ระยะทาง 59 กม.ปั่นไหว้พระ ที่พิษณุโลกระยะทาง 18 กม.ในชมเมือง ระยะทาง 18 กม.

      เส้นทางที่ 3 ปั่นไหว้พระที่พิษณุโลกระยะทาง 18 กม. ตัวเมืองพิษณุโลก

      เส้นทางที่ 4 ปั่นชมเมืองระยะทาง 18 กม.

      เส้นทางที่ 5 ชมศิลาปาจารย์ ระยะทาง 14 กม.

       เส้นทางที่ 6 ปั่นย้อนรอยอดีต พระราชวังจันทน์ ระยะทาง 14 กม.

       เส้นทางที่ 7 รวมพลังปั่นเสริมบุญ เมืองสองแคว ระยะทาง 14 กม.และจัดให้มีกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชม โดยดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ ของดีจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือตอนล่าง กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มกราคม 2556 ณ สวนกลางเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคูหาแสดงจำหน่ายสินค้ากว่า 150 คูหา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงบนเวที การแสดงจากศิลปินดารานักร้องทุกวัน รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รถแห่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆ

////////

แสดงความคิดเห็น