ดึงชุมชนเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

จังหวัดพิษณุโลกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ลดค่า PM 2.5 โดยดึงชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมารับรู้และร่วมกันผลักดันลดคาร์บอนด์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวอากาศบริสุทธิ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก นาย พชรเสฏฐ์  บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดการแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Carbon Neutral Tourism) “พัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นอารยธรรมภาคเหนืออย่างยั่งยืน บนฐานคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” พร้อมดึงชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาคม ชมรมต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนแผนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และยังเป็นการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างบูรณาการ เพื่อการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต โดยการแสดงนิทรรศการและการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Carbon Neutral Tourism) “พัฒนาท่องเที่ยวท้องถิ่นอารยธรรมภาคเหนืออย่างยั่งยืน บนฐานคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” จัดขึ้นโดยหน่วยบริการและการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566  นอกจากนี้ยังมีบูธจากวิสากิจชุมชน และของดีของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 13 บูธ มาร่วมแสดงด้วย

ด้าน นางสาววรัญญา หอมธูป  ผู้ประสานงานชุมชนบ้านวังส้มซ่า กล่าวว่า ในส่วนของบ้านวังส้มซ่า ก็ได้มีการออแบบเส้นทางท่องเที่ยว และแผนการท่องเที่ยวให้ลดการเกิดคาร์บอนด์มากที่สุด โดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถเดินได้หรือปั่นจักรยานเพื่อให้นักท่องเที่ยวลดการใช้ยานพาหนะ ลดการเกิดคาร์บอนในที่ชุมชน รวมถึงในเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ใช้อุตสาหกรรมหรือกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การมช้เครื่องจักรที่ลดการปล่อยของเสีย รวมถึงภาชนะที่ใช้ในชุมชนก็เน้นมากจากธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น