ทต.บ้านคลอง จัดแข่งขัน Bankhlong Running วิ่งริมชล

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 05.30 น. ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Bankhlong Running วิ่งริมชล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมนี้มีระยะทาง 5 km. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องในการเดิน-วิ่ง เพื่อการมีสุขภาพดี และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการตัดโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอันจะนำไปสู่การพัฒนาตำบล

การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากในปัจจุบันระบบสุขภาพของประเทศไทยมุ่งเน้นการ สร้าง มากกว่า ซ่อม สุขภาพซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงรุกและการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากประชาชนเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ และต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จึงได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ตามที่เทศบาลได้กำหนดนโยบาย 3 อ 2 ส.เป็นหลักในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบด้วย การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ จึงให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นเรื่องแรก และบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้ภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันวันละ 30 นาทีด้วยการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้กีฬาประเภทวิ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นการประหยัดไม่สิ้นเปลืองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ได้แต่หนักถึงประโยชน์ของการวิ่งออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดด้วยอีกวิธีหนึ่ง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ หน่วยงานราชการ/เอกชน/สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง และประชาชนที่ทำงานในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลอง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

แสดงความคิดเห็น