ผู้ว่าฯ สังเวยบูชา 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพัฒนา คูเมืองพิษณุโลก โบราณเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 5 เมษายน  นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   ประกอบพิธี ถวาย เครื่องสังเวยบูชา พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลริมคูเมือง -กำแพงเมืองโบราณ วัดคูหาสวรรค์ และ ศาลปู่เรืองฤิทธิ์ ริมถนนกำแพงเมือง คูเมือง โบราณ ( หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ) และ เทพารักษ์ ภูมเทวดา รุกขเทวดา ต้นโพธิ์ใหญ่ ใบเสมาโบราณ ริมถนนกำแพงคูเมืองโบราณ สะพานประตูชัย เพื่อบอกกล่าว ตามคติความเชื่อแต่โบราณ ในการ ขออนุญาต และขอพรแห่งความสำเร็จ เป็น สวัสดิมงคล แก่การเปิดโครงการพัฒนา คลองคูเมืองพิษณุโลกโบราณ ฝั่งตะวันตก สืบต่อไป

ตาม แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 บริเวณคลอง คูเมืองจังหวัดพิษณุโลก นับได้ว่าเป็นแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ในย่านใจกลางเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป้าหมายต้องการฟื้นฟู พัฒนาและยกระดับให้เป็นสถานท่องเที่ยวหรือจุดแลนด์มาร์ค(Landmark) ที่สำคัญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมและมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โดยเป็นการ บูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด เศษขยะ สิ่งสกปรก วัชพืช ในคลองคูเมือง ในเบื้องต้น และ ดำเนินการ ขุดลอกดินเลน สกปรก เพื่อให้ น้ำในคูเมือง สะอาดขึ้น เมื่อจังหวัดได้รับอนุญาต จาก กรมศิลปากร และ ธนารักษ์จังหวัด ให้ดำเนินการได้ เนื่องจาก กำแพงเมืองคูเมือง เป็นที่ ราชพัสดุ โบราณสถาน ตามกฏหมาย แล้วจึงจะดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน เข้าเพิ่มเติม ในคลองคูเมือง และบริหารจัดการในการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้/ ต้นไม้ : โดยให้เทศบาลนครพิษณุโลก จัดทำแผนงาน/โครงการ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลนครพิษณุโลก ในการดำเนินการดังกล่าว สืบต่อไป

โดยจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกิจกรรมการพัฒนา คลองคูเมือง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้  1.กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2566) ในภาคบ่าย 2.กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2566) 3.กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2566) กำหนดวัน kick off จัดกิจกรรมพัฒนา และฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 4 ช่วงคือ 1 . คลองคูเมืองบริเวณ ประตูหลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึง วัดคูหาสวรรค์ 2. คลองคูเมือง สี่แยกวัดคูหาสวรรค์ ถึง บริเวณสะพานประตูชัย 3. คลอง คูเมืองจาก สะพานประตูชัยถึง แยกป้อมเพชร 4. คลองคูเมือง แยกป้อมเพชร ถึง บริเวณหัวตะแลงแกง ริมแม่น้ำน่านในช่วงแรก จำนวน 3 วัน (วันที่ 6 – 8 เมษายน 2566)

//////////

แสดงความคิดเห็น