เทศบาลเมืองอรัญญิก รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดลิเกให้ชมหัวเราะสนุก 

วันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลอรัญญิก เพื่อจัดแสดงนิทรรศการวิถีถิ่นและอาหารถิ่นตำบลอรัญญิก  จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลอรัญญิก พร้อมจัดกิจกรรมรำวงชาวบ้านชาวอรัญญิก และเพื่อสร้างพื้นที่วัฒนธรรมให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ทุกเพศวัยได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันมีค่าของตำบลอรัญญิก

โดยกิจกรรมในวันนี้มี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลอรัญญิก ชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก ประชาชนในพื้นที่  ต.อรัญญิกและใกล้เคียง จำนวน 500 คน  บรรยากาศกิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยเฉพาะช่วงแสดงลิเก ผู้สูงอายุที่มารับชม ต่างหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน บางคนถึงกับหัวเราะปากค้าง มีการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน มีการแสดงรำกลองยาว ชาวอรัญญิก รำวงย้อนยุคพื้นถิ่นตำบลอรัญญิก การสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

นายนรินทร์  วัฒนกุลชัย  นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ได้กล่าวว่าลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลอรัญญิก ถือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของชาว ตำบลอรัญญิก ทั้งนี้ เนื่องจาก ในปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  การดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ  เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชน และประชาชน ให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจารีต ประเพณี ที่ดีงาม และสืบทอด อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้า ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตน

/////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น