มน. แถลงจัดงานเกษตรนเรศวร expo 2023

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี หาตระกูล หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าว การจัดงานเกษตรภาคเหนือตอนล่างครั้งที่ 18 เกษตรนเรศวร expo 2023

โดยงาน เกษตรนเรศวร expo 2023  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ด้านแรงงาน เกษตรกรเริ่มมีน้อยลงและมีอายุเพิ่มขึ้น ด้านพื้นที่เพาะปลูกมีลดลง หรือการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อการเกษตรค่อนข้างรุนแรง ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้การเกษตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นว่าการพัฒนาด้านดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ

จากประเด็นดังกล่าวจึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานเกษตรนเรศวร expo 2023 ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 บริเวณศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยการจัดงานเกษตรนเรศวรครั้งนี้ มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่จัดมา ด้วยการยกระดับเป็นการจัดงานระดับ expo เน้นการแสดงสินค้าและนวัตกรรมให้มีความหลากหลายของกิจกรรมในงานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเกษตรกรและนักวิชาการ และประชาชนในภาคเหนือตอนล่างที่จะได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรจากนักวิชาการ เกษตรกรตัวอย่างและผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาสู่การพัฒนาและต่อยอดด้านการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไร และใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆภายในงานในด้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ด้านการเสวนาทางวิชาการ ด้านของการฝึกอบรม ด้านกิจกรรมประกวดสัตว์เลี้ยง ด้านการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร ด้านการแสดงและกิจกรรมบันเทิง ด้านการให้บริการวิชาการ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 2718 หรือที่ https://www.naiexpo.agi.nu.ac.th

…..

แสดงความคิดเห็น