สสว.ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯเปิดงาน THAI SME GP  Roadshow สร้างโอกาสทางการตลาด เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐ   

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.66  ที่ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมท็อปแลดน์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในพื้นที่ และสร้างโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน THAI SME GP  Roadshow จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานดังกล่าวขึ้น

นายภูสิต สมจิตต์ กล่าวว่า  ปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุน วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ SME  ให้เข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดมา โดยปี 2566 จังหวัดพิษณุโลกมีงบประมาณในการบริหาร ประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งต้องการให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตให้กับจังหวัดพิษณุโลก

 

     

ทั้งนี้ในปี 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก มีมูลค่าการจัดซื้อ 7,760 กว่าล้านบาท ส่วน SME ได้รับการซื้อจัดจ้าง 3,390 กว่าล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 44 เป็น SME ที่ขึ้นทะเบียน  2,278  ราย การจัดงานครั้งนี้  จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME ) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  และผลักดันให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตและเข้มแข็งขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น