จังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดแสดงแสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 9-13 ส.ค. นี้

เมื่อ เวลา 17.00 น วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดศรีสุคต ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวเชิญชมงานแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกรักและห่วงแหนโรคภูมิปัญญาอันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน และมุ่งจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านเสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก

เมืองพิษณุโลกหรือเมืองสองแคว นับเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทยมาหลายยุคสมัย ปรากฏร่องรอยแห่งอารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องเมืองพิษณุโลก ตามพระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองโบราณได้เคยเป็นราชธานีแทนพระนครศรีอยุธยาอยู่สมัยหนึ่ง และเป็นเมืองราชธานีฝ่ายเหนือ นับว่าเป็นเมืองเอกคู่กับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เสด็จมาประทับอยู่เพื่อส่งธำรงรักษาความเป็นชาติไทยและความเจริญให้แก่เมืองสองแควนับเอนกอนันต์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ส่งมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อข้านเมือง คือ การรวมอาณาจักรสุโขทัยเท่ากับอาณาจักรอยุธยา เป็นผลให้ราชอาณาจักรไทยกว้างขวางเป็นปึกแผ่น และเป็นพื้นฐานแห่งความมั่นคงตราบจนทุกวันนี้ การรวมอาณาจักรทั้งสองเข้าด้วยกันจนเป็นผลสำเร็จนั้น ต้องอาศัยพระปรีชาสามารถทั้งด้านยุทธศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งมีพร้อมสมบูรณ์ในองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ส่งขึ้นเสวยราชสมบัติตั้งแต่พระชนมายุ 17 พรรษา ทรงปกครองแผ่นดินอายุนาน 15 ปี ส่งรวมแขวงสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงเสด็จครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก ในขณะที่พระชนมายุ 36 พรรษา เมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นราชธานีของไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2006 พร้อมทั้งทรงเปลี่ยนชื่อเมืองสองแควเป็นเมืองพิษณุโลก อันหมายถึงโลกของพระวิษญหรือพระนารายณ์ และมีพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองอีกด้วย ทรงปกครองเมืองพิษณุโลกนานถึง 25 ปี พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตที่เมืองพิษณุโลกในปีพ.ศ 2031 พระชนมายุ 57 พรรษา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชเป็นระยะเวลา 40 ปีนับว่ายาวนานยิ่งในสมัยอยุธยา

นอกจากการแสดงแสงสี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิด เที่ยวพิษณุโลก เที่ยวได้ทุกวัน สะอาดสะดวกปลอดภัยได้อัตลักษณ์ โดย วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น การแสดงคอนเสิร์ตวงไม้เมือง วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น การแสดงคอนเสิร์ต วงฟิวส์กิติกร วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน พิธีเปิดงาน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์  วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ฟิวส์ กิติกร โพธิ์ปี วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 18:00 น การแสดงดนตรีวงแชมป์เบอร์มิวสิค โรงเรียนจ่านกร้อง การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นำแสดงโดย ฟิวส์ กิติกร โพธิ์ปี

จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 ณ วัดศรีสุคต บริเวณพระราชวังจันทน์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

///////////

 

แสดงความคิดเห็น