ประชุม LiMec ไทย พม่า ลาว ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง  อินโดจีน  เมาะลำไย ส่งเสริม ศก.และการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมใหญ่ พิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นาย วาทิต  ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ (Grand Meeting) แนวระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะลำไย ( Luangprabang – indochaina – Mawlamyine – Economic – Corridor หรือ ไลแมค LIMEC โดยมีสุดยอดผู้ทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศลาว ไทย และเมียนมา ที่รวมทั้งรัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อสร้างมูลค่าทางการค้า การลงทุน สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า  โดยเฉพาะความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  LIMEC และ ประเทศเพื่อนบ้านทางคู่ขนานเศรษฐกิจ ให้เพิ่มขึ้น  รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนความร่วมมือตาม MOU ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดมูลค่าทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

นาย วิวัฒน์  ธาราวิวัฒน์ ประธาน LIMEC ประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมจะได้มีหารือถึงการขยายกลุ่มสมาชิก ให้กลายเป็น เป็น  “ไลแมค ซีเลค “  ด้วยการเชิญชวนประเทศในอาเซียน  ประเทศจีน  และประเทศอินเดีย เข้าร่วมด้วย   และยังมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวปั่นจักรยานระหว่างประเทศเพื่อมรดกโลก สุโขทัย – หลวงพระบาง  เร็ว ๆ นี้ ในการประชุมปีนี้เราเน้นเรื่องของ 4  ประเด็น ด้วยกัน 1 คือ เรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายให้มีการขยายพรมแดนทางการค้าออกไปยังตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย และ ตลาดอาเซียน ประเด็นที่ 2 เป็นเรื่องของการติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องการผ่านแดน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนที่เพิ่มมากขึ้น โดยปีนี้ประเทศไทยเองเรามีข้อเสนอที่จะนำมาเสนอทั้งตัวแทนภาครัฐและเอกชนของทั้งไทยและพม่า เกี่ยวกับเรื่องของการขยาย พรมแดน ปีนี้ทางฝั่งไทยของเราอยากขยายเพิ่มมาถึงจังหวัดสุโขทัยเพื่อกระตุ้นให้เกิด การท่องเที่ยวเชื่อมโยงบนระเบียงเศรษฐกิจ จะเป็นการข้ามแดน โดยใช้ ไอดีการ์ด ของทั้ง 2 ประเทศ ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตหรือวีซ่า ซึ่งเดิมเนี่ยทุกวันนี้เรา ทำได้ ก็คือ ของไทยเรา ข้ามไป ได้ที่เมือง เมียวดี ของ พม่า และทางพม่า ข้ามมาได้ 3 อำเภอ ใน จังหวัดตาก

ต่อไปเรา อยากให้ มีการขยายพื้นที่ออกมา เพื่อให้ ประชาชนของ ทั้ง 2 ประเทศสามารถ ไปมา หาสู่ กันได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยเรื่องการ ท่องเที่ยว ในพื้นที่ ให้มากขึ้น แล้วก็ ในประเด็น ที่ 3 คือ เรื่องของการเชื่อมโยงเรื่อง ของการ ขนส่งมวลชนจากฝั่งของภูดู่นะ ครับซึ่งเป็นด้านหลักของ ระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งในปีนี้เราก็จะมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ ในการที่จะทำเส้นทางเดินรถประจำทาง  จากหลวงพระบาง มาถึง อุตรดิตถ์ แล้วก็ขยาย เข้ามาใน พื้นที่ จังหวัด กลุ่ม ภาคเหนือ ตอนล่าง โดยที่ในเชิงนโยบายอยากให้ภาครัฐ นำไปขับเคลื่อนต่อแต่ ในภาคเอกชน เราก็จะมีเรื่องของการทำ MOU ร่วมกัน ที่จะทำให้เกิดการขนส่ง ด้วยรถโดยสาร ขนาดเล็ก ก่อนอาจจะ ไม่ใช่ เป็นรถ ประจำทาง เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมาย แล้วก็ประเด็น ที่ 4 จะเป็น เรื่องของการจัดกิจกรรมจักรยาน 1500 กิโลเมตร เป็นการติดตามความคืบหน้า จากการประชุมครั้งก่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เรามี ความคิดริเริ่มมาตั้งแต่ปีนั้น แล้วทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ก็นำเรื่องนี้เข้ามาคุยกับและทำเรื่องของการศึกษาเส้นทางเรียบร้อย ก่อนจะมาติดสถานการณ์โควิด ก็ได้ชะงักไป แล้วก็มาตามต่อกันในปีนี้ วันนี้ก็จะมีทีมที่ทำเรื่องจักรยานมาคุยกับตัวแทน จากภาครัฐและเอกชนทางด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศคือไทยกับลาว

นาย วิวัฒน์  ธาราวิวัฒน์ ประธาน LIMEC ประเทศไทย ได้กล่าวต่อว่า ตามที่รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้มีความแข็งแรงจากการค้า การลงทุน โดยจะต้องแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน และรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีด ความ สามารถของเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  จึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา การค้าการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นระบบ โดยการจัดประชุมนานาชาติ(Grand Meeting) ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง -อินโดจีน – เมาะลำไย

เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่  จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก กับภาครัฐและเอกชนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา รวมทั้งประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาค GSM BIMSTEC และ AEC เพื่อเป็นการขยายช่องทางการค้า สร้างมูลค่าทางการค้า การลงทุนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า โดยเฉพาะความร่วมมือตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC ตลอดจนขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เกิดมูลค่าทางการค้า การลงทุน รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง การสาธารณสุข และการศึกษา

มีกิจกรรมศึกษาดูงานการเยี่ยมชมแหล่งผลิตกล้วยตกพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท จิราพรฟู๊ด จำกัด อำเภอบางกระทุ่ม , โรงงานจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร ณ บริษัท วงพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น