เปิดสวน ชวน ชิม ช้อป เมล่อน บ้านหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.โรงเรือนเมล่อนหมู่ที่ 6 บ้านหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียงอ ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมนัส เสียงกัอง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เริ่มเปิดสวน ชวน ชิม ช็อป เมล่อนไข่ทองคำ บ้านหนองมะคัง โดยมีผู้นำท้องท ี่ผู้นำท้องถิ่น นักท่องเที่ยวให้การต้อนรับ

นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เนื่องด้วยภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร โดยเน้นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และสร้างมาตรฐานผลผลิตที่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานทำให้เกษตรกรสามารถทำนาปีได้เพียงฤดูเดียวเกษตรกรจึงหันมาปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดการทำนาในฤดูนาปัง เนื่องจากแตงโมเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้เสริมจากการปลูกเมล่อนในโรงเรือนจำหน่าย

นางศิริพร กลึงเอี่ยม รองประธานแปลงใหญ่แตงโม เมล่อน บ้านหนองมะคัง เปิดเผยว่า เมื่อปี 2563 เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมและเมล่อนในพื้นที่ตำบลทับยายเชียงจำนวน 30 ราย พื้นที่ปลูก 200 ไร่ ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่แตงโมบ้านหนองมะคัง และขอรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ได้จำนวน 14 ราย ต่อมาปี 2564 สมาชิกยื่นขอจดทะเบียนในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแตงโมบ้านหนองมะคังสมาชิก 11 ราย ดำเนินการปลูกแตงโมและเมล่อนปลอดสารพิษทั้งในรูปแบบแปลงเปิดและในโรงเรือนสามารถผลิตแตงโมรวม 2,100,000 กิโลกรัมต่อปี สร้างมูลค่ากว่า 10.5 ล้านบาท ผลผลิตเมล่อน 180 กิโลกรัมต่อปี สร้างมูลค่า 86,400 บาท ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่บริหารจัดการและจำหน่ายผลผลิตผ่าน 3 ช่องทางหลักคือ ภายในชุมชน ออนไลน์ผ่านเพจ facebook แตงโมปลอดภัยบ้านหนองมะคัง และส่งตลาดไทที่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งปี 2566 กลุ่มแปลงใหญ่แตงหมู่บ้านหนองมะคังได้รับคัดเลือกเป็นจุดในการขับเคลื่อน BCG MODEL สู่งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากแตงโมเป็นพืชบริโภคผลสด ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค และกลุ่มมีความประสงค์ต้องการผลิตแตงโมและเมล่อนที่พัฒนาสูงมาตรฐานอินทรีย์ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0877303693 นายวสันต์ เอี้ยงเอี่ยม

แสดงความคิดเห็น