สั่งปิด Birdyard ขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชนต่ำกว่า 20 ปี

สั่งปิดสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้าน สั่งปิดBirdyard ปีนังเสต็ก” เป็นเวลา 5 ปี ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายจุฑาพันธุ์ วัดแพง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นาย นายกฤติเดช ชะนะภัย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ นายธรรมรัตน์ เพชรรี สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายศุภชัย รสพล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก ร.ต.อ.เดชชัย จำปาทอง รอง สวป.กก.4 บก.ปคม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลกและสมาชิก อส.

ดำเนินการแจ้งคำสั่งปิดสถานประกอบการร้าน “Birdyard ปีนังเสต็ก” ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 4409/2566 เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ มีพฤติการณ์ยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 มีคำสั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้อำเภอเมืองพิษณุโลกได้แจ้งให้ ผู้ประกอบการลงนามเป็นหลักฐานการรับคำสั่ง โดยถือปฏิบัติตามนัยยะมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

แสดงความคิดเห็น