กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธีครบรอบ วันสถาปนา 54 ปี พร้อมเจิมอาคารหลังใหม่

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 66 ที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  พลตรีนพดล ยงพาณิชย์   ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  หัวหน้าส่วนราชการ  สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3  ครอบรอบปีที่ 54 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี

โดยผู้บัญชาการช่วยรบที่ 3  ได้ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ  สักการะพระพุทธเอกาทศรถสุคตญาณประทานพร ศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อปู่ขุนเณร สักการะพระตำหนักสมเด็จพระเอกาทศรถ พ่อปู่ทรัพย์ พ่อปู่ผาชัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 46  โดยมี พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นประธานที่บริเวณ อาคารกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (อาคารหลังใหม่)  ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกับพิธีเจิมอาคารหลังใหม่อีกด้วย

       

ด้วยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยทางด้านการส่งกำลังบำรุง ให้กับหน่วยทางการรบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  ทั้งในยามปกติ และสงคราม  ถือได้ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญที่จะให้หน่วยที่ทำการรบทุกหน่วย ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามแผนและนโยบายของกองทัพบก  ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งปัจจุบันมีพลตรีนพดล ยงพาณิชย์  เป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 คนที่ 25

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  ได้สนับสนุนทุ่มเททรัพยากรของกองทัพในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล กองทัพบก อย่างเต็มขีดความสามารถ อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเวลาและสถานการณ์   เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยทั้งด้านเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือต่อภัยคุกคาม  ทุกรูปแบบ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย การป้องกันอธิปไตย ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ กองทัพภาคที่ 3 จะยังคงความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ เพื่อความสุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้ธำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

 

แสดงความคิดเห็น