เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ธ.ค.2566  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดย นายรังสรรค์  คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า งานศิลปหัตถกรรม ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ พ.ศ.2455 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมาย “เพื่อจะแนะนำ ชักจูง ให้เด็กชายหญิง ในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่าง ๆ เพื่อจะป้องกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” ซึ่งได้มีการจัดงานต่อเนื่องตลอดมา มีหยุดเว้นบ้างเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติและมีการเปลี่ยนชื่องานไปหลายครั้ง จนกระทั่งปัจจุบัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะ การแสดงและทักษะด้านวิชาการ และเพื่อสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ และในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีรายการแข่งขันทั้งหมด 16 กิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น 288 กิจกรรมย่อย มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3,010 คน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 660 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

ประกอบด้วย โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในจังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายบ้านเรียน (Homeschool) ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2- 4 ธ.ค.2566 โดยใช้สถานที่ในการแข่งขัน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก, โรงเรียนจ่าการบุญ, โรงเรียนวัดมหาวนาราม, โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก, โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์), โรงยิม 2,500 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก, และบริเวณภายในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

นายรังสรรค์  คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวอีกว่าการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะ ฝีมือนักเรียนให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองถนัด ผ่านเวที การแสดงสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของพวกเรา

*////////

 

แสดงความคิดเห็น