ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ตำบลท่าทอง

พิษณุโลก  ทอดผ้าป่ารีไซเคิล กองทุนขยะต่อชีวิตตำบลท่าทอง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาส

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศาลาหงษ์ วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระมหาชุมพล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายฆราวาส จ่าสิบเอกฉลอง นาคนวล นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้านตำบลท่าทอง ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล พิษณุโลก ใช้ประโยชน์จากขยะ เพื่อนำรายได้ช่วยผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยขาดแคลน และผู้ด้อยโอกาส

จ่าสิบเอกฉลอง นาคนวล นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าทอง ได้จัดทำโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลขยะต่อชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ลดปริมาณขยะลงด้วยการคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ และนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทอง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยด้วยโรคอุบัติใหม่ โดยคณะกรรมการกองทุนขยะต่อชีวิตตำบลท่าทอง ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2562 ถึง 2566 มาแล้วรวมจำนวน 152 ราย

ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการกองทุนขยะต่อชีวิตตำบลท่าทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น วัดจุฬามณี ผู้แทนสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าและบริษัทวงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิลขึ้น ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง ที่ทำการผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และกำหนดทอดผ้าป่าขยะหารายได้สมทบเข้ากองทุนขยะต่อชีวิต ซึ่งกิจกรรมนี้มีความสอดคล้องกับประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นวาระสำคัญของจังหวัด และสอดคล้องกับแผนกับเพื่อนการดำเนินงาน พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ โดยอาศัยกลไกและความร่วมมือในการบูรณาการจากทุกภาคส่วนภายใต้ทิศทางหรือวาระเดียวกันตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น