กกต.จัดชี้แจงข้อมูลขั้นตอนการเลือกสว.ให้ผู้สนใจสมัคร

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงแรมหัสนันท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกสมาชิกวุฒิสภากว่า 100 คน เข้าร่วมรับความรู้ความเข้าใจ

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่บุคคลที่มีความสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยให้ครอบคลุมแต่ละกลุ่มอาชีพตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

โดยการอบรมในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครและการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา การแนะนำตัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และบทกำหนดโทษและวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับเลือกสมาชิกวุฒิสภาทราบ

บรรยากาศในที่ประชุมมีสมาชิกพรรคการเมือง เช่น พรรคก้าวไกล พรรครวมไทยสร้างชาติ เข้าร่วมรับฟังและสังเกตุการ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่สนใจสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความสนใจมากสุด คือ กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง และ กลุ่มสตรี เป็นต้น

จังหวัดพิษณุโลก สำนักทะเบียนอำเภอ ในการเปิดบริการให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ติดต่อขอรับเอกสารการสมัครและคู่มือการสมัคร ได้แก่ ส.ว.2 แบบใบสมัคร ส.ว.3 หนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ว.4 หนังสือรับรองความรู้ประสบการณ์ของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2567 จำนวน 220 ราย

แสดงความคิดเห็น