ม.พิบูลสงคราม ร่วมยินดี ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดร.สมไทย วงศ์เจริญ

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมยินดีดร.สมไทย วงษ์เจริญ นักจัดการขยะเมืองสองแควในฐานะศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงหลังรับ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.รามคำแหง
21 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย,รองอธิการบดี ผู้บริหาร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
ในโอกาสที่ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สาม โดยรับพระราชทานปริญาบัตร 4 ครัังที่ผ่านมา ประกอบ
1. ได้รับพระราชทานปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2543
2. ได้รับการพิจารณา มติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2545
3. ได้รับการพิจารณามติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
4. ได้รับการพิจารณามติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเอกฉันท์ ให้ได้เข้ารับโปรดเกล้าพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กล่าวถึงงานนี้ว่า เนื่องจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ที่ สมควรแก่การยกย่องเกียรติยศแก่บุคคลที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทั้งในประเทศไทย และนานาประเทศ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู ยึดถือให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และพลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีในบรรยากาศที่อบอุ่น
ทางด้านดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้กล่าวถึงการได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งนี้ว่า เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่การทำงานด้านจัดการขยะ กว่า 50 ปีของตนที่ผ่านมาได้รับการยอมรับและให้เกียรติ ในฐานะศิษย์เก่า พิบูลสงครามก็ต้องขอบคุณท่านอธิการบดี คณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนท่านผู้ว่า และท่านแม่ทัพภาค 3 ที่ให้เกียรติมาร่วมยินดีในวันนี้ ตนเชื่อว่าความรู้ความสามารถที่ได้คิดและลงมือเปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยตน และผู้คนตลอดจนสังคมมาตลอด ด้วยจำนวนสาขา วงศ์พาณิชย์จัดการขยะมากกว่า 2400 แห่งทั้งในและต่างประเทศคือบทพิสูจน์ว่า คนบ้าค้าขยะคนนี้มาถูกทาง ดร.สมไทย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น