จีนสนใจซื้อยางพาราแผ่นดิบพิษณุโลกปลูกแล้ว 121,764 ไร่

ยางพาราพิษณุโลกกำลังรุ่ง

ประธานสหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลกจำกัด พบผวจ.พิษณุโลก หารือเกี่ยวกับแนวโน้มการส่งออกยางพาราของจังหวัดพิษณุโลก ระบุจีนสนใจติดต่อซื้อยางแผ่นดิบแล้ว

 

24 สิงหาคม 2554  ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธนกร  ภูพรหมเจริญ ประธานสหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัดและคณะในโอกาสเดินทางมาขอเข้าพบนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวการการดำเนินงานด้านยางพาราของจังหวัดพิษณุโลก

 

โดยประธานสหกรณ์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสหกรณ์ แนวโน้มด้านการตลาด การส่งออกยางแผ่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งขณะนี้สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก จำกัดได้รับการติดต่อจากผู้ค้ายางพาราจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการรับซื้อยางแผ่นดิบ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีพื้นที่การจำหน่ายตลอดจนการพัฒนาการส่งออกของยางพารา เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เตรียมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในจังหวัดพิษณุโลกโดยการเปิดโรงเรียนอบรมคนกรีดยาง ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและกองสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยจะมีการเปิดการอบรมในหลักสูตรการกรีดยาง หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางแผ่นคุณภาพ หลักสูตรการจัดการสวนยาง

 

 

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้น 121,764 ไร่ มากที่สุดในอ.วังทองจำนวน 48,338ไร่ รองลงมาคืออ.นครไทย 28,429 ไร่ และอ.ชาติตระการ 27,870 ไร่ และมีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 170,000  ไร่

แสดงความคิดเห็น