เปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี7ตค.2554

เตรียมเปิดรับจำนำข้าว 7 ตค.2554

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก แจ้งความคืบหน้าของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ของรัฐบาลว่า ในขณะนี้ได้มีการประกาศ วิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการรับจำนำออกมาแล้ว โดยมีรายละเอียด พอสังเขปดังนี้รัฐบาลจะเริ่มดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนภาคใต้ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2555 มีระยะเวลาการไถ่ถอน 4 เดือน นับจากเดือนที่รับจำนำ โดยกำหนดชนิดและราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปีแต่ละชนิด ณ ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

 

ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม)ราคาจำนำตันละ 20,000   บาท

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (40 กรัม) ,,                       18,000   บาท

ข้าวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม)        ,,                16,000   บาท

ข้าวเปลือกเหนียว      10 % เมล็ดยาว   ,,            16,000   บาท

ข้าวเปลือกเหนียว      10 % เมล็ดสั้น   ,,             15,000   บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 100 %                          ,,              15,000   บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 5 %                              ,,              14,800   บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 10 %                            ,,              14,600   บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 15 %                            ,,              14,200   บาท

ข้าวเปลือกเจ้า 25 %                            ,,              13,800   บาท

 

 

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิร่วมโครงการรับจำนำจะต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. โดยข้าวเปลือกที่จะนำมาเข้าโครงการต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต 2554/55 และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผ่านการทำประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย

แสดงความคิดเห็น