ชมผลงานศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ

รางวัลที่ ๑ นายวสันต์ เมฆฉาย ผลงาน สัมพันธภาพแห่งความอบอุ่น ๒

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการ “โครงการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ” แสดงผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นฝีมือเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ จำนวนกว่า ๕๐ ชิ้น โดยเป็นผลงานสร้างสรรค์มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สะท้อนจินตนาการอันทรงคุณค่าจากเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว ทั้งนี้จากการคัดเลือกและตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่าง ๆ มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ ๒ นางสาวชฎาภรณ์ ไขทาดี ผลงาน โต๊ะเครื่องแป้ง ๒

รางวัลที่ ๑         นายวสันต์  เมฆฉาย                    ผลงาน สัมพันธภาพแห่งความอบอุ่น ๒

รางวัลที่ ๒         นางสาวชฎาภรณ์  ไขทาดี            ผลงาน โต๊ะเครื่องแป้ง ๒

รางวัลที่ ๓         นายวิทยา  ถานะกอง                   ผลงาน แย่งชิง

รางวัลชมเชย     นางสาวกุลธิดา  กันมา                ผลงาน ธรรมชาติ

รางวัลชมเชย     นางสาวชุติมา  ณ อุบล                ผลงาน แม่ไก่

รางวัลที่ ๓ นายวิทยา ถานะกอง ผลงาน แย่งชิง

จึงขอเชิญทุกท่านชื่นชมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมฝีมือเยาวชนที่ได้รับรางวัลและผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด จำนวนกว่า ๕๐ ชิ้น ในนิทรรศการ “โครงการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือ” วันที่ ๑๒ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) ทั้งนี้จัดให้มีพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี

รางวัลชมเชย นางสาวกุลธิดา กันมา ผลงาน ธรรมชาติ

แสดงความคิดเห็น