ทัศนศึกษาเมืองสองแคว จากห้องเรียน..สู่แหล่งเรียนรู้

 

แหล่งเรียนรู้

วันนี้( 8 มิ.ย.)ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ อ.เมืองพิษณุโลก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้เดินทางมาทัศนศึกษา หาประสบการณ์จากสถานที่จริง  ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นร.ศึกษาแหล่้งเรียนรู้

 ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อให้เชื่อมโยงความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อได้พัฒนาชีวิตและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้

การนำนักเรียนได้สัมผัสกับสถานที่จริงนั้น เพื่อให้นักเรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้รู้จักการปรับตัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาการโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย

/////

แสดงความคิดเห็น