เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ที่วัดบ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางอมรรัตน์  มีแดง นายกเหล่ากาชาด นำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปี 2555 พร้อมนำบริการจากหน่วยงานต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล ที่ไม่สามารเดินทางมาใช้บริการในหน่วยงานของรัฐได้ ตลอดจนยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการออกโครงการในครั้งมีประชาชนในตำบลวังยางมารับบริการและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมที่นำไปให้บริการประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัด การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การแจกกล้าไม้ยาง กล้าไม้ไผ่ กล้าไม้ทั่วไปของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การให้บริการตัดแต่งผมชาย หญิง การนวดเพื่อสุขภาพ การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การมอบรถจักรยานและชุดนักเรียนแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเป็นต้น

ชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.พิษณุโลก
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปี 2555

ซึ่งนอกจากการให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการแล้ว ยังได้มีกิจกรรมถวายผ้าป่า กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณตน ปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การพบปะพูดคุยในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น ปัญหาที่พี่น้องประชาชนต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เนื่องจากตำบลวังยาง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้จึงมีความต้องการให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เช่น น.ส. 3 หรือโฉนด ส.ป.ก. 4 -01โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างเร่งด่วนต่อไป

โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปี 2555
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำปี 2555

/////

แสดงความคิดเห็น