อบรมป้องกันไข้เลือดออก ผู้ป่วยเพิ่ม

Image3

วันนี้( 27 มิ.ย.) ที่วัดสุวรรณประดิษฐ์  หมู่ที่ 4 ต.ไผ่ขอดอน  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ อสม.และนักเรียนของโรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปรามยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดในขณะนี้

Image0

ทั้งนี้ ยังได้ชี้แจงแผนฉีดพ่นยาฆ่ายุง ตามแหล่งที่คาดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหวั่นระบาดหนักในช่วงฤดูฝน หลังสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออก คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการป่วยตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก

Image1

ซึ่งสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 521 ราย เสียชีวิต 1 ราย ถือว่าเป็นสูงที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Image4

ทั้งนี้เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม . มีบทบาทสำคัญในการดูแล เฝ้าระวัง และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดสด สถานประกอบการ วัด หน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะบ้านพักอาศัย เพื่อสร้างความปลอดภัยจากยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและตาย สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี

/////

แสดงความคิดเห็น