สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกช่วยเหลือเกษตรกร

วันที่ 22 พ.ย.2560  นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น มีแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่ให้ความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยมีนายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายอารีย์  เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานกว่า 300  คน ณ จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (สาขาที่ 1) อ.พรหมพิราม

นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า จ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบูรณาการร่วมกันของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำในพื้นที่  โดยใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง  เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรม ทั้งในด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น การหักสิ่งเจือปนและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเปิดตลาดรับซื้อข้าวเปลือกตามเกณฑ์คุณภาพข้าวที่กำหนด ในราคาตลาดสูงกว่าตันละ 100-200 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดียิ่งขึ้น

ขณะที่ นายสมศักดิ์  แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้กำหนดราคารับซื้อไว้ที่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 12,150  บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้ารับซื้อในราคาตันละ 7,200 บาท ที่ระดับความชื้น 15 % โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดราคาซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกรรายแรกที่นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาจำหน่ายในราคาตันละ 11,700 บาท ความชื้น 25% ทำให้เกษตรกรเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ที่ได้นำผลผลิตข้าวของตนเองมาขายผ่านตลาดรับซื้อข้าวของสหกรณ์

ทั้งนี้สหกรณ์ฯ มีแผนการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 15,000 ตัน/ปี  จากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกเพื่อการจัดจำหน่าย การคัดเกรดตามคุณภาพข้าวเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปข้าวสาร  เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย.

…………………………………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น