รมว.คลัง เปิดตลาดคิวอาร์โค้ด และใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัดใหญ่

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 25 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดขายของที่ระลึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย  ได้ร่วมกันเปิดตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด (QR Code) ขึ้น พร้อมกันนี้ทางธนาคารกรุงไทยนาร่องออกใบอนุโทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ e-Donation ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก   ภายใต้กระทรวงการคลังในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด โดยการนาร่องรูปแบบการชาระเงินรูปแบบใหม่ให้กับร้านค้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการชาระค่าสินค้าอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดความยุ่งยากของร้านค้าในการบริหาร จัดการเงินสด โดยธนาคารกรุงไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการต่างๆ ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงการคลังมุ่งผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment จากนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy โดยงานตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสาคัญของหน่วยงานรัฐ  โดยหลังจากที่ธนาคารได้ริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง เติมบุญ เพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริจาคเงินเข้าบัญชีวัดทันที ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการบริหารจัดการเงินสด เกิดประโยชน์ในภาพรวมกับทุกภาคส่วน ซึ่งได้ให้บริการในหลายพื้นที่ เช่น วัดน้อยนพคุณ วัดครึ่งใต้ จ.เชียงราย วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ ในวันนี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยนาร่องออกใบอนุโทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาคเงินให้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก ผ่านอีเมลเป็นแห่งแรก และในอนาคตผู้บริจาคเงินยังจะสามารถหักลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเงินได้อัตโนมัติตามความสมัครใจของผู้บริจาคอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้นา KRUNGTHAI QR Code ไปให้บริการในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานราชการ กว่า 30 แห่ง เช่น ศูนย์อาหารและสันทนาการกระทรวงการคลัง โรงอาหารกระทรวงพาณิชย์ โรงอาหารกรมศุลกากร รวมถึงงานสาคัญต่างๆ เช่น ครม. สัญจร ที่ตลาดสามชุกและตลาดกิมหยง ตลาดนัดคลองผดุงฯ ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา สามแยกอู่เรือ ถนนต่อเรือ จ.พังงา ตลาดตองแปด จ.ขอนแก่น ถนนคนเดิน จ.กระบี่ ตลาดกิมหยง จ.สงขลา และพื้นที่ต่างๆใน จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างถนนไร้เงินสด ทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2561

/////////

 

แสดงความคิดเห็น