จ.พิษณุโลกจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี คัดตัวแทนเข้าแข่งระดับชาติ

วันที่ 14 มิ.ย.2561  ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด แข่งขันในระดับชาติ การจัดการประกวดดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีประจำปี 2561 ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชน ลูกเสือ มีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดจัดการประกวดใน 6 กลุ่มการประกวด ได้แก่กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือสามัญกลุ่มที่ 2 ประเภทเนตรนารีสามัญ กลุ่มที่ 3 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 4 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มที่ 5 ประเภทลูกเสือวิสามัญ และกลุ่มที่ 6 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้จัดการประกวดในระดับจังหวัด ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะอันดับ 1 ของการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกประเภท เข้าร่วมการประกวดในระดับจังหวัด จำนวน 7 กอง ดังนี้ ประเภทลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านเนินทอง กลุ่มที่ 2 ประเภทเนตรนารีสามัญ ได้แก่โรงเรียนบ้านเนินทอง กลุ่มที่ 3 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) และโรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) กลุ่มที่ 4 ประเภทเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โดยไม่มีกองลูกเสือวิสามัญและกองนาเนตรนารีวิสามัญเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด ทั้งนี้กองลูกเสือ เนตรนารีที่มีคะแนนสูงที่สุดในการประกวดจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเข้าประกวดในระดับประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร. …………………………………………………………………………. วรางคณา อนันตะ /ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น