อบจ.พิษณุโลก-จิตอาสาร่วมพัฒนาคลองสมอแข

อบจ.พิษณุโลก ระดมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ชุมชนคลองสมอแข
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการระดมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ชุมชนคลองสมอแข ณ บริเวณทางเข้าสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมี นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยในการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ ครั้งนี้เป็นการบูณาการความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มจิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวน 500 คน ซึ่งมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกนำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และน้ำดื่มมามอบให้แก่จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการทานฟรี
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือกคลองสมอแข เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาเป็นชุมชนริมลำน้ำและลำน้ำที่มีปัญหา เช่น ผักตบชวา หรือน้ำเน่าเสียของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ชุมชนและภาคเอกชน พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ และขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ในจังหวัด โดยที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาจัดการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอื่นๆ โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว สำหรับลำคลองแห่งนี้มีความกว้าง 20 เมตร ระยะทางยาว 1,750 เมตร และมีประชาชนใช้ประโยชน์จากคลองแห่งนี้จำนวน 1,200 ครัวเรือน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ระดมจิตอาสาร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) และเพื่อทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในชุมชนต้นแบบพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนสิงหาคมนี้

แสดงความคิดเห็น