มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ครูรร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

จังหวัดพิษณุโลก มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติแก่ นางสาวพิไลลักษณ์ โตมิ ครู คศ. 1 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานเข้ารับรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561 รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครูหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่มูลนิธิกำหนด คือ เป็นครูหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจให้ความร่วมมือกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ด้วยความศรัทธาและเสียสละ ติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผู้รับทุนอย่างสม่ำเสมอ ดูแลการใช้จ่ายเงินทุน ติดตามเอาใจใส่พยายามช่วยเหลือโดยแสวงหาช่องทางแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เยาวชน ด้วยความรักความเมตตาอย่างจริงใจตลอดมา เข้ารับรางวัลเป็นประจำทุกปี…………………………………………………….. ประชาสัมพันธ์ ศธจ.พิษณุโลก / ข่าว ภาพ

แสดงความคิดเห็น