เปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ด้านช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโทศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมคอบร้าโกลด์ 2019 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย(Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise :HADR-X )โดยมีนาย Joseph Martin ผู้อำนวยการ Center for Excellence in Disaster Management & Hunanitarian Assistance (CFE-DM) และพลตรีจรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีเปิด

การฝึก HADR-X  ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก 9 ประเทศได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติ ได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และความร่วมมือระหว่างภาคทหารและภาคพลเรือนอีกด้วย สำหรับการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะด้านภัยพิบัติ จะเป็นการบรรยายภาควิชาการเพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาทและความรับผิดชอบของประเทศผู้ประสบภัยในการตอบโต้ภัยพิบัตินานาชาติ การทำความเข้าใจถึงการประสานงานระหว่างภาคทหารและพลเรือนรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถวิเคราะห์ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและเตรียมคำแนะนำสำหรับการสนับสนุนทหารในการตอบโต้ภัยพิบัติรวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศในบริบทที่มีความขัดแย้ง

การฝึกในครั้งนี้ประกอบไปด้วยทหารและผู้แทนภาคประชาสังคมจากต่างประเทศได้แก่  ไทย 42 นาย สหรัฐอเมริกา 15 นาย สิงคโปร์ 3 นาย อินโดนีเซีย 2 นาย มาเลเซีย 8 นาย เกาหลีใต้ 1 นาย ญี่ปุ่น 4 นาย จีน 6 นาย และอินเดีย 9 นาย รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศ 7 นายรวมทั้งสิ้น 97 นาย

………………………………………………………

 

แสดงความคิดเห็น