จัดงานเมืองเกษตรสีเขียวส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ

พิษณุโลก เปิดงาน “พิษณุโลกเมืองเกษตรสีเขียว” เพื่อส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักและไม้ผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยการผลิตตามมาตรฐาน GAP  และมาตรฐานอินทรีย์ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตการตลาด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกษตรกรสุขภาพดีปลอดภัยจากสารเคมี  ขณะที่ผู้บริโภคยังได้รับประทานพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ  พร้อมกันนี้ได้ให้เกษตรกร 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกนำสินค้าจำหน่าย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  2 มีนาคม 2562  ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตร พิษณุโลกเกษตรสีเขียว โดยมี นายธวัชชัย สิทธีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมกันนี้ทาง สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานแสดงสินค้าเกษตร พิษณุโลกเมืองเกษตรสีเขียว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่  2 มีนาคม 2562  โดยจัดกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปที่เกี่ยวข้อง จากเกษตรกรในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก

นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสภาวะการผลิตพืชผักและไม้ผลในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการผลิตในเชิงการค้าตอบสนองความต้องการของตลาด มีผลทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ต่างๆ ต้องหันมาใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยขาดความตระหนักรู้และความเข้าใจถึง พิษภัยของการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดตะกอนผู้ปลูกมีสุขภาพร่างกายแย่ลง อีกทั้งผู้บริโภคอย่างได้รับพิษภัยจากสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้าง กรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดพิษณุโลก ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักและไม้ผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ โดยการผลิตตามมาตรฐาน GAP  และมาตรฐานอินทรีย์ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตการตลาด เกษตรกรปลูกผักมีสุขภาพดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และผู้บริโภคยังได้รับประทานพืชผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษอีกด้วย

นายธวัชชัย สิทธีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มีการดำเนินงานโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การผลิตพืชผักและผลไม้ให้มีมาตรฐาน ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ได้แก่การผลิตพืชผักและผลไม้ตามมาตรฐาน GAP  มาตรฐานอินทรีย์ การตรวจประเมินแปลงตามมาตรฐานและพัฒนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการกับโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น