เทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ. เทศบาลตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงาน บริษัทห้างร้านภาคเอกชน และมีประชาชนในตำบลพลายชุมพลร่วมงานกว่า 1,000 คนจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส โดยได้เดินรณรงค์ชุดรีไซเคิล ขบวนขยะตามหมู่บ้านต่างๆ ตามเส้นทางหลักของเทศบาลตำบลพลายชุมพล ก่อนเข้ามาร่วมพิธีเปิดงานที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมกับลงนามความร่วมมือในการร่วมดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ของตำบลพลายชุมพล

โดย นายสมพงษ์  โพธิ์สะวัง  นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล กล่าวว่า เทศบาลตำบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก มีปริมาณขยะมูลฝอย 10 ตัน ต่อวัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยคัดแยกออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป  ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากขยะแต่ละประเภท เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด และเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศนโยบาย อันเป็นวาระสำคัญของจังหวัด เรื่องการประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เทศบาลตำบลพลายชุมพลเป็นพื้นที่ ที่มีความเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการต่างๆ ทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมาก เป็นผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามมา

ดังนั้น เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล และเพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบการเก็บรวบรวม การคัดแยก การนำกลับไปใช้ประโยชน์และรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอย   การรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนในตำบลพลายชุมพล  เพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส โดยมีการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การประกวดขบวนรณรงค์ การประกวดนางงามขยะรีไซเคิล และนิทรรศการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

//////////

แสดงความคิดเห็น