อบจ.พิษณุโลกติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สระสองห้อง” แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

อบจ.พิษณุโลก ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สระสองห้อง” แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระสองห้อง และได้เริ่มเข้าดำเนินการปรับปรับภูมิทัศน์บริเวณสระสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยการกำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสระสองห้อง ซึ่งเดิมนั้นมีวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่จำนวนมาก เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความพร้อมที่จะนำไปประกอบพิธีสำคัญ ทั้งนี้สำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 พร้อมทั้งมีขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562
ส่วนกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีดังนี้ วันที่ 6 เมษายน 2562 มีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทุกจังหวัด, วันที่ 8-9 เมษายน 2562 มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน, วันที่ 18-19 เมษายน 2562 พิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วันที่ 22-23 เมษายน 2562 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ,วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก, วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิเฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์, วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร , วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า.
——————————————-

แสดงความคิดเห็น