จัดงานตลาดสินค้าเกษตร Co-op Market กระจายรายได้สู่ชุมชนที่อ.พรหมพิราม

พิษณุโลก รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานตลาดสินค้าเกษตร Co-op Market  กระจายรายได้สู่ชุมชน  พร้อมลงนามความร่วมมือ รับซื้อผลผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43  ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงโคเนื้อ ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  นายประยูร  อินสกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานตลาดสินค้าเกษตร Co-op Market  เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและตลาดเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม นายผิน ถือแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด   พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนต้อนรับ  ณ  ตลาดกลางสินค้าสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

นายประยูร  อินสกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายด้านการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร Co-op Market  ในระดับภูมิภาคผ่านกลไกสหกรณ์  เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน รวมทั้ง เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน  สำหรับการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว  จังหวัดพิษณุโลก  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จัดงานตลาดสินค้าเกษตร Co-op Market  เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพที่จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ชุมชน ต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวอีกว่า  ที่ผ่านมา  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ถือเป็นสหกรณ์หลักระดับอำเภอที่ได้ยึดแนวนโยบายของรัฐ “ตลาดนำการผลิต” มาปรับใช้ในการวางแผนการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อวางแผนการผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43  การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา  และการเลี้ยงโคเนื้อ  ตามความต้องการของตลาดในรูปแบบประชารัฐ อันเกิดจากความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกษตกรเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด จากการดำเนินโครงการต่างๆ ของสหกรณ์

ส่วนการจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อผลผลิตข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43  ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงโคเนื้อ ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด กับ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ได้รับราคาที่เป็นธรรมตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรสู่การพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย.

แสดงความคิดเห็น