รายชื่อผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 5 เขต

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.-17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   จังหวัดพิษณุโลก มีเขตเลือกตั้งส.ส.จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง รับสมัครส.ส.เมื่อ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้มาสมัครจำนวน 164 ราย ครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 690,326 ราย มีหน่วยเลือกตั้ง 1,270 หน่วย สำหรับผู้สมัครส.ส. ในจ.พิษณุโลก มีจำนวนหนึ่งคุณสมบัติไม่ครบ กกต.ไม่รับสมัครเลือกตั้ง และมีอีกจำนวนหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค ได้แก่ พรรคไทยรักษาชาติ ( หมายเหตุ กรุณา  เช็ครายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อได้ ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน  )

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง           สังกัดพรรค

๑             นายธนพล  พวงปาริชาต      ประชาภิวัฒน์

๒             นายปดิพัทธ์  สันติภาดา       อนาคตใหม่

๓             นางวิเชียร  น้อยน้ำใส           เสรีรวมไทย

๔             นายกริช  พลเดชวิสัย            ภราดรภาพ

๕             นายวรงค์  เดชกิจวิกรม        ประชาธิปัตย์

๖             น.ท.วุฒิไกร  นาคหวัง           ประชานิยม

๗             นางสาวจุฑาทิพย์  ยอดเพชร               พลังท้องถิ่นไท

๘             จ.ส.อ.วัลลภ  เพ็งใย              ประชาธิปไตยใหม่

๙             นายทรงวุฒิ เชื้อน่วม            รวมพลังประชาชาติไทย

๑๐          นางอารีรัตน์  ดีอินทร์            ครูไทยเพื่อประชาชน

๑๑          นายจักรพรรดิ์  กาญจนธนานนท์        รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

๑๒          พ.อ.อารีย์  ชูศรี      ชาติพัฒนา

๑๓          นายคณาธิป  นาทิพย์           ภูมิใจไทย

๑๔          นายบวรเดช  หล้าแหล่ง       ไทยรักษาชาติ

๑๕          นายบรรเจิด  เพ็งเทศ            พลังปวงชนไทย

๑๖          นางลัดดา   พ่วงไพบูลย์       เพื่อชาติ

๑๗          นายเศรษฐา  กิตติจารุรักษ์  พลังประชารัฐ

๑๘          นายณัฐดนัย  สามภักดี        พลังครูไทย

๑๙          นายวรากร  ยศไกร               ไทยศรีวิไลย์

๒๐          พลอากาศตรีฉลอง  จันทะโก               เศรษฐกิจใหม่

๒๑          นายสุทธิศาล  จันทรศร         เพื่อแผ่นดิน

๒๒          นางสาวพัชรี  เอี่ยมอ่อน       ชาติไทยพัฒนา

๒๓          นางสาวนิรัญ  ดอนสุวรรณ  ประชาชนปฏิรูป

๒๔          นายวีระพงษ์  แต่งเนตร        พลเมืองไทย

๒๕          นางรัชนี  แช่มชื่น    พลังไทยรักไทย

๒๖          พันโทปรีชา  จันทาพูน           แผ่นดินธรรม

๒๗          นายวีระศักดิ์  สุวรรณโณ     พลังชาติไทย

๒๘          นางสาวปาณิศา  วิไลเลิศ    มหาชน

๒๙          นายจักรพันธ์  มีบุญ              ประชาธรรมไทย

๓๐          จ.ส.ต.วิรัต  ดีวิจิตร                แทนคุณแผ่นดิน

๓๑          นายวิวัฒน์ชัย    ก้อนจันทร์เทศ            ไทรักธรรม

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง           สังกัดพรรค

๑             พ.ท.ชัยพร  คุ้มสุพรรณ         ประชาภิวัฒน์

๒             นายธีระ  อ่ำพูล             ประชาธิปัตย์

๓             ร.ต.ณรงค์  ยาวขันแก้ว         อนาคตใหม่

๔             นายนคเรศ  ฤทธิรอน            เสรีรวมไทย

๕             จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์  ดอนตุ้มไพร         พลังประชารัฐ

๖             ร.ต.ต.ศุภชัย  ศรีภิรมย์           พลังท้องถิ่นไท

๗             นายทวี  ทองถัน     รวมพลังประชาชาติไทย

๘             ร.ต.ภิญโญ  จันทร์ศุภวิบูลย์ ประชานิยม

๙             นายธวัชชัย  กันนะพันธุ์        ชาติพัฒนา

๑๐          นายกริษณ์  ชุนนะวรรณ์      ครูไทยเพื่อประชาชน

๑๑          พ.ต.อ.เชิดศักดิ์  พูลเผ่าดำรงค์             ภูมิใจไทย

๑๒          นายประชุม  ปิ่นสกุล            ประชาธิปไตยใหม่

๑๓          นายทวีเดช  กลิ่นกระโทก     ประชาชนปฏิรูป

๑๔          นายนพพล  เหลืองทองนารา               เพื่อไทย

๑๕          นายยอด  นาคหวัง                เพื่อชาติ

๑๖          นายเดช  นุชเขียว  รักษ์ผืนป่าประเทศไทย

๑๗          นายหลี  แสนประสิทธิ์          เพื่อแผ่นดิน

๑๘          นายวีระ  สุวรรณภูมิ             ชาติไทยพัฒนา

๑๙          นายสมาน  อินเปล่ง              ไทยศรีวิไลย์

๒๐          นางสาวธีรณัฐภาดา  จันทะคุณ          พลังชาติไทย

๒๑          นายนัทธี  จันทร์ประเสริฐ     ภราดรภาพ

๒๒          น.อ.คนองเดช  พงษ์ประเสริฐ               เศรษฐกิจใหม่

๒๓          นายนิกร  แก้วเกตุสี              กรีน

๒๔          ร.ต.บรรเจิด  เมืองเขียว         พลเมืองไทย

๒๕          นายศตวรรษ  ปิ่นประดับ     พลังประชาธิปไตย

๒๖          นายสมปอง  ทรัพย์เมือง      พลังปวงชนไทย

๒๗          นางสาวจินตนา  เวียงสุข      พลังครูไทย

๒๘          นางปภาวรินทร์  เปรมทอง   พลังไทยรักไทย

๒๙          พลตรียุวคนธ์  เพ็ชร์ภา         แผ่นดินธรรม

๓๐          นายวัชรินทร์  วันรักชาติ       มหาชน

๓๑          นางสาวนลพรรณ  สารีสุข   พลังสังคม

๓๒          นายธุวานัณท์  มีชม              ประชาธรรมไทย

๓๓          นางภิญญลักษณ์  มั่นคง      แทนคุณแผ่นดิน

๓๔          พ.อ.อ.สุชาติ  อินทับทิม        ไทรักธรรม

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง           สังกัดพรรค            หมายเหตุ

๑             นายเตือน  แพงวังทอง          ประชาภิวัฒน์        ๔ ก.พ. ๖๒

๒             นายมะลิ  ทองคำปลิว          ครูไทยเพื่อประชาชน            ๔ ก.พ. ๖๒

๓             นายประทีป  คงทิพย์ธรีศรี   ภราดรภาพ            ๔ ก.พ. ๖๒

๔             นายพงษ์มนู  ทองหนัก          ประชาธิปัตย์         ๔ ก.พ. ๖๒

๕             ร.ต.สุธนจิรันดร์  มาเดช         พลังท้องถิ่นไท       ๔ ก.พ. ๖๒

๖             นายโชคดี  สายนำพามีลาภ อนาคตใหม่            ๔ ก.พ. ๖๒

๗             นายหัสนัยน์  สอนสิทธิ์         ไทยรักษาชาติ        ๔ ก.พ. ๖๒

๘             นายอนุชา  น้อยวงศ์             พลังประชารัฐ        ๔ ก.พ. ๖๒

๙             นายณัฐวุฒิ  บุญจันทร์         เศรษฐกิจใหม่         ๔ ก.พ. ๖๒

๑๐          นายบุญจิณณ์  ยศปัญญา  เพื่อชาติ  ๔ ก.พ. ๖๒

๑๑          นายโชคสมาน  คุณเฉย        ประชาชนปฏิรูป    ๔ ก.พ. ๖๒

๑๒          นางสาวพณิชชา  พานิชกุล  รวมพลังประชาชาติไทย       ๔ ก.พ. ๖๒

๑๓          นายจงกล  พลับพลา            เสรีรวมไทย            ๔ ก.พ. ๖๒

๑๔          นายวิชัย  สิงห์ผาสุข              ประชาธิปไตยใหม่ ๔ ก.พ. ๖๒

๑๕          นายศุภกร  อินทร์แผลง         ประชานิยม            ๔ ก.พ. ๖๒

๑๖          นางจันทา  คำแพง รักษ์ผืนป่าประเทศไทย         ๔ ก.พ. ๖๒

๑๗          นายสุนิตย์  วงค์พานิช          เพื่อแผ่นดิน            ๔ ก.พ. ๖๒

๑๘          นายสังวาลย์  ศรีนวล           ภูมิใจไทย                ๕ ก.พ. ๖๒

๑๙          นายยุทธนา  แพนคร             ไทยศรีวิไลย์           ๕ ก.พ. ๖๒

๒๐          ร้อยโทสุทิน  พันธุ์เทศ            พลังชาติไทย          ๕ ก.พ. ๖๒

๒๑          นายณัฐพงษ์  แก้วนวล         กรีน         ๕ ก.พ. ๖๒

๒๒          นายอภิชาต  มนัสตรง           พลเมืองไทย           ๖ ก.พ. ๖๒

๒๓          นายสิทธิโชค  บัวทั่ง              พลังปวงชนไทย     ๖ ก.พ. ๖๒

๒๔          นายสมส่าห์  เวียงสุข            พลังครูไทย             ๖ ก.พ. ๖๒

๒๕          นางสาวธมกร  เกรียงไกรวุฒิกุล         พลังไทยรักไทย      ๖ ก.พ. ๖๒

๒๖          นายสุเทพ  ตะเวที พลังสังคม              ๘ ก.พ. ๖๒

๒๗          นางบุญปลูก  วันรักชาติ       มหาชน   ๘ ก.พ. ๖๒

๒๘          นางยุภาวดี  เมืองมา             แทนคุณแผ่นดิน     ๘ ก.พ. ๖๒

๒๙          นางสาวฉวีวรรณ  จินดามัง  ประชาธรรมไทย    ๘ ก.พ. ๖๒

๓๐          นางสุพินา  ทองนักธรรม       พลังประชาธิปไตย                ๘ ก.พ. ๖๒

๓๑          นางปราณี  วรรณพโล          ไทรักธรรม              ๘ ก.พ. ๖๒

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง           สังกัดพรรค            หมายเหตุ

๑             นางสาวอรชุน  หวั่นอุทิศ      รวมพลังประชาชาติไทย       ๔ ก.พ.๖๒

๒             พ.ต.ท.ปวริศ  สอนวิชัย         ประชานิยม            ๔ ก.พ.๖๒

๓             นายประเสริฐ  ลาสิทธิ์          ประชาชนปฏิรูป    ๔ ก.พ.๖๒

๔             นายศักดิ์ชัย  เดชา ภูมิใจไทย                ๔ ก.พ.๖๒

๕             นายพิพัฒน์  พันมา               ชาติพัฒนา             ๔ ก.พ.๖๒

๖             นายอัศวิน  นิลเต่า                พลังประชารัฐ        ๔ ก.พ.๖๒

๗             นายกล้วย  สังสีแก้ว             พลังท้องถิ่นไท       ๔ ก.พ.๖๒

๘             นายบุรินทร์  เที่ยงตรง           เสรีรวมไทย            ๔ ก.พ.๖๒

๙             นายนิยม  ช่างพินิจ                เพื่อไทย  ๔ ก.พ.๖๒

๑๐          นางสาวมุธิตา  ทองคำนุช    ประชาธิปัตย์         ๔ ก.พ.๖๒

๑๑          นายบุญปลูก  สนองญาติ    ครูไทยเพื่อประชาชน            ๔ ก.พ.๖๒

๑๒          นายบุญเลิศ  ทับทิมทอง      รักษ์ผืนป่าประเทศไทย         ๔ ก.พ.๖๒

๑๓          นางสาวณัฐธยาน์  แสงงาม อนาคตใหม่            ๔ ก.พ.๖๒

๑๔          จ.ส.อ.ภิรมย์  ศิริสานต์          ประชาภิวัฒน์        ๔ ก.พ.๖๒

๑๕          นายมนูญ  ฮวบน้อย             ประชาธิปไตยใหม่ ๔ ก.พ.๖๒

๑๖          นายปิยณัฐ  ดอนตุ้มไพร      ชาติไทยพัฒนา      ๔ ก.พ.๖๒

๑๗          จ่าโทวิสุทธิ์  ฉายพันธ์           เศรษฐกิจใหม่         ๕ ก.พ.๖๒

๑๘          นายสายธง  สิงห์สถิต           กรีน         ๕ ก.พ.๖๒

๑๙          นายเฉลิม  บุญภิบาล           เพื่อแผ่นดิน            ๕ ก.พ.๖๒

๒๐          นายภาณุพงศ์  สนองตระกูล               เพื่อชาติ  ๕ ก.พ.๖๒

๒๑          นายประเจต  ชินพงศ์            ไทยศรีวิไลย์           ๖ ก.พ.๖๒

๒๒          นายโอวภัทร  คลังเพ็ชร์        ภราดรภาพ            ๖ ก.พ.๖๒

๒๓          นายพิรัชพงษ์  อัครพัชร์กร    พลังปวงชนไทย     ๖ ก.พ.๖๒

๒๔          นางลลิตา  สีแสง   พลังครูไทย             ๖ ก.พ.๖๒

๒๕          นายนิธิวัตร  ทวีประภาวัฒน์                พลังไทยรักไทย      ๖ ก.พ.๖๒

๒๖          นางสาวนิภา  สีราชา            พลังชาติไทย          ๗ ก.พ.๖๒

๒๗          นางนุชรี  ชูลี           มหาชน   ๘ ก.พ.๖๒

๒๘          ร้อยตำรวจเอกธนกร  พ่วงรอด            แทนคุณแผ่นดิน     ๘ ก.พ.๖๒

๒๙          นางสุพัตรา  แสดงชม            ประชาไทย             ๘ ก.พ.๖๒

๓๐          นางวิมลพันธ์  ไกรฤกษ์         ไทรักธรรม              ๘ ก.พ.๖๒

 

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ ๕ จังหวัดพิษณุโลก

 

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง           สังกัดพรรค            หมายเหตุ

๑             นายธนู  พลเดชวิสัย              ภราดรภาพ            ๔ ก.พ.๖๒

๒             นายจินดา  เพ็ชรัตน์              ประชานิยม            ๔ ก.พ.๖๒

๓             นายอนันตไชย  มาฉิม           เพื่อชาติ  ๔ ก.พ.๖๒

๔             นายจิรพันธุ์  หาญชัยเวธน์   พลังท้องถิ่นไท       ๔ ก.พ.๖๒

๕             นายแปลง  บุญอาจ              สังคมประชาธิปไตยไทย       ๔ ก.พ.๖๒

๖             นายอมรเทพ  พัวทอง           อนาคตใหม่            ๔ ก.พ.๖๒

๗             นายเวียน  โพตะกาว            ชาติพัฒนา             ๔ ก.พ.๖๒

๘             นายคณิศร  มาดี   ประชาธิปัตย์         ๔ ก.พ.๖๒

๙             นายสุนิพล  ดีบ้านคลอง       ภูมิใจไทย                ๔ ก.พ.๖๒

๑๐          นายเชิด  สิรินันต์นุกุล           รวมพลังประชาชาติไทย       ๔ ก.พ.๖๒

๑๑          นายนคร  มาฉิม     เพื่อไทย  ๔ ก.พ.๖๒

๑๒          นายสุพจน์  โปร่งจิตร            เสรีรวมไทย            ๔ ก.พ.๖๒

๑๓          นายชนสิษฏ์  จันทรศร           เพื่อแผ่นดิน            ๔ ก.พ.๖๒

๑๔          ร.ต.ชัยวัฒน์  ม่วงพรหม        ประชาภิวัฒน์        ๔ ก.พ.๖๒

๑๕          นางสาวสุพัตรา  มีศิล           พลังชาติไทย          ๔ ก.พ.๖๒

๑๖          นายมานัส  อ่อนอ้าย            พลังประชารัฐ        ๔ ก.พ.๖๒

๑๗          นายณรงค์  สีตนไชย             ประชาธิปไตยใหม่ ๔ ก.พ.๖๒

๑๘          ว่าที่ร้อยตรีมุกดา  จันทะคุณ                รักษ์ผืนป่าประเทศไทย         ๔ ก.พ.๖๒

๑๙          นายแทนคุณ  แซ่วื่อ              ประชาชาติ             ๔ ก.พ.๖๒

๒๐          นายทรงกลด  สารีบุตร         พลังครูไทย             ๕ ก.พ.๖๒

๒๑          นายวิวัฒน์  ดีอินทร์              เศรษฐกิจใหม่         ๕ ก.พ.๖๒

๒๒          นายชาย  แซ่โล่      ครูไทยเพื่อประชาชน            ๕ ก.พ.๖๒

๒๓          นางคุณัญญา  เชื้อบุญมี      กรีน         ๕ ก.พ.๖๒

๒๔          นางสาวกนกวรรณ  ศรีภิรมย์               ชาติไทยพัฒนา      ๕ ก.พ.๖๒

๒๕          นายกิตติศักดิ์  เสือสะอาด   ประชาชนปฏิรูป    ๕ ก.พ.๖๒

๒๖          นายวรชัย  กาญจนะโกสุม   พลเมืองไทย           ๖ ก.พ.๖๒

๒๗          นางสาวธนัชชา  นารี             พลังปวงชนไทย     ๖ ก.พ.๖๒

๒๘          นายเกียรติวัฒ  ชื้อนิธิไพศาล              พลังไทยรักไทย      ๖ ก.พ.๖๒

๒๙          นายธนกร  หวังแก้ว              แผ่นดินธรรม          ๖ ก.พ.๖๒

๓๐          นายพงษ์เพชร  จันทรา          พลังรัก    ๗ ก.พ.๖๒

๓๑          นายเศรษฐา  สุทธิหล่อ         ประชากรไทย        ๗ ก.พ.๖๒

๓๒          นางสุมาลี  แย้มรุ่ง มหาชน   ๗ ก.พ.๖๒

๓๓          นายพีระพล  อัศวศิริโรจน์    ไทยศรีวิไลย์           ๘ ก.พ.๖๒

๓๔          นางสุมาลี  กันหมุด               ประชาธรรมไทย    ๘ ก.พ.๖๒

๓๕          นางอมรรัตน์  เขียวขุ้ย           แทนคุณแผ่นดิน     ๘ ก.พ.๖๒

๓๖          นายสำเนียง  แสงบุดดี         พลังแผ่นดินทอง    ๘ ก.พ.๖๒

๓๗          นายอภิฤหาญพามน  ฉัตรอภิเที่ยงค่ำ                ทางเลือกใหม่         ๘ ก.พ.๖๒

๓๘          นางรุ่งนภา  ควรสมทบ         ไทรักธรรม              ๘ ก.พ.๖๒

 

…………………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น