ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจ.พิษณุโลกจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยอาจารย์ประโยชน์  ลูกพลับ ประธานชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละ จังหวัดพิษณุโลก ประธานผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.เปรมฤดี ชามพูนท  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นักดนตรี นักธรรม วงมังคละในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีไหว้ครู และครอบครู ดนตรีพื้นบ้านมังคละ ประจำปี 2562

ดนตรีมังคละ เป็นดนตรีพื้นบ้านซึ่งปรากฏหลักฐานบันทึกยืนยันว่า มีความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เคยมีบทบาทสำคัญในฐานะมรดกของสังคมเมืองพิษณุโลกและภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปจากสังคมเล็กมาสู่สังคมขนาดใหญ่ จากสังคมชนบทขยายตัวมาสู่สังคมเมืองและจากสังคมเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงรูปสู่สังคมอุตสาหกรรม วิถีชีวิตของคนไทยจึงเปลี่ยนไปทั้งกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ได้ทำให้ดนตรีมังคละเกือบจะยุติบทบาทของตนเองลงโดยสิ้นเชิง ชาวจังหวัดพิษณุโลกรุ่นใหม่ไม่รู้จักดนตรีมังคละ ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านดังกล่าวได้รับใช้คนในสังคมอย่างใกล้ชิดมาก่อนที่ความนิยมดนตรีประเภทต่างๆเกิดขึ้น และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมสืบสานและพัฒนาดนตรีพื้นบ้านมังคละของตำบลจอมทองและจังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละปีจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมพัฒนาดนตรีมังคละอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพิธีไหว้ครูและครอบครูมังคละ อันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกของชมรมมังคละ ลูกศิษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมเคารพสักการะครูดนตรีมังคละ เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นการมอบตัวศิษย์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในดนตรีมังคละได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในดนตรีมังคละซึ่งกันและกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละอันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกจากรุ่นสู่รุ่น

แสดงความคิดเห็น