ปลูกสวนป่าได้กิน ได้อยู่ ชุมชนพระยาสุพรรณเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณชุมชนพระยาสุพรรณ นายแพทย์สุธี  ฮั่นตระกูล  รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การปลูกสวนป่า ได้กิน ได้อยู่ ชุมชนพระยาสุพรรณ” โดยการบูรณาการการดำเนินการร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครพิษณุโลก และชุมชนพระยาสุพรรณ  โดยโครงการดังกล่าวทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ 2562       โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือกเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมแปลงแผนขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวที่หลากหลายต่อระบบนิเวศ ด้วยการปลูกสวนป่าได้กิน ได้อยู่ ชุมชนพระยาสุพรรณ ขึ้นโดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ในการนี้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนในการร่วมกันดูแล การใช้ประโยชน์จากสวนป่าดังกล่าว โดยคณะทำงานจะมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะต่อไป  

แสดงความคิดเห็น