อบจ.พิษณุโลกเร่งช่วยเหลือชาว อ.บางกระทุ่มกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางเทศบาลตำบลห้วยแก้ว เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถแบ็คโฮแขนยาวเข้าดำเนินการขุดลอกผักตบชวาที่ขึ้นปกคุมอยู่อย่างหนาแน่นและกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองน้ำออกเพื่อช่วยเปิดเส้นทางน้ำให้สามารถไหลสะดวกเพิ่มขึ้นและยังช่วยรองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

จากนั้นเดินทางไปติดตามผลการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ 3 บ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม เนื่องจากประปาหมู่บ้านเดิมที่ใช้อยู่นั้นเจาะลงไปใต้ผิวดินเพียง 30 เมตร จึงทำให้มีความตื้นเขินทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการนำมาผลิตน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้านช่วงฤดูแล้งในขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจนได้รับความเดือดร้อนกว่า 360 ครัวเรือน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น