ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกนำเยาวชนร่วมสร้างสังคมสุจริต

เมื่อเวลา 09.00 น. วัน 31 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการปรับกระบวนการคิด สร้างสังคมสุจริต แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้างตระหนักรู้ต่อการพัฒนาสังคมเข้มแข็ง บุคคลมีจิตพอเพียงต้านทุจริต มีอุดมการณ์ ซึ่งประเทศไทยได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อนำพา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการกำหนดให้เป็นองค์กร “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” และให้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดการอบรมตามโครงการปรับกระบวนการคิด สร้างสังคมสุจริต แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และโรงเรียนเซนนิโกลาส จำนวน 600 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้างตระหนักรู้ต่อการพัฒนาสังคมเข้มแข็ง บุคคลมีจิตพอเพียงต้านทุจริต มีอุดมการณ์ และเผยแพร่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม สร้างสังคมสุจริต โดยมีวิทยากรจาก ปปช.พิษณุโลก และชมรม STORNG พิษณุโลก มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก


……………………………………………………………………………..
วรางคณา อนันตะ
ประชาสัมพันธ์ สนง.ศธจ.พิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น