เทศบาลตำบลท่าทองจัดผ้าป่าขยะรีไซเคิลต่อชีวิตช่วยผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 8 สิงหาคม 62 ที่วัดจุฬามณี  อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระมหาชุมพลปภากโร  เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี  นายพัลลภ  ลาทุม  นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลท่าทอง ได้ร่วมใจกับนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคให้กับ ทางวัดจุฬามณี เพื่อคัดแยกนำขยะไปขายให้กับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงพาณิชย์  ตามโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ขยะต่อชีวิต”

นายพัลลภ  ลาทุม  นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง กล่าวว่า ซึ่งโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ขยะต่อชีวิต”  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมความเอื้ออาทรกันในชุมชน โดยเฉพาะกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยด้อยโอกาส ที่ในตำบลท่าทอง มีจำนวน 32 ราย จาก 11 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะยากจน  การรับบริจาคขยะรีไซเคิล เป็นสิ่งที่คนในชุมชนช่วยเหลือกันเอง โดยนำขยะไปขาย นำรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนขยะต่อชีวิต ที่เริ่มต้นในวันนี้  เป็นการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ และการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในตำบลท่าทองอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะที่จะนำไปฝังกลบได้อีกทางหนึ่ง

พระมหาชุมพลปภากโร  เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี   กล่าวว่า ทางวัดร่วมกับประชาชนในตำบลท่าทอง ช่วยกันจัดตั้งกองทุนขยะต่อชีวิต  โดยมีการให้คณะกรรมการชุมชน  ออกไปเดินรับบริจาคผ้าป่า ทั้งเป็นการบริจาคเงิน และบริจาคเป็นขยะรีไซเคิล  เพื่อนำขยะที่ได้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสชุมชนต่อเนื่อง โดยทางวัดจุฬามณี มีส่วนในเรื่องของสถานที่รวบรวมขยะจากทุกหมู่บ้านมาคัดแยกขยะ  อีกทั้งมีการเพิ่มกิจกรรมดังกล่าว เข้าไปในงานบุญทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อนำเงินที่ได้จัดสรร มาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  แพมเพริส และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น  นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการร่วมกันทำบุญกุศลกันอีกทางหนึ่ง

 

//////

แสดงความคิดเห็น