สภาอบจ.พิษณุโลกผ่านร่างงบรายจ่ายปี 63 วงเงิน 975 ล้านบาท

สภา อบจ.พิษณุโลก อนุมัติผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการสภาฯ นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์
สำหรับในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้มีระเบียบวาระสำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ – การแก้ไขและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – การพิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ โดย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ประธานกรรมการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ต่อที่ประชุมฯ และการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 975,740,000 บาท พร้อมทั้งจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาฯ เห็นชอบแล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงนามต่อไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

แสดงความคิดเห็น