ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 ได้รับมอบหมายจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก แก่บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 31 ราย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะอุทิศตนเสียสละและอดทนจนเกษียณอายุราชการ สังกัด สพม.39 สพป.พล.เขต 1 สพป.พล.เขต 2 สพป.พล.เขต 3 จำนวน 213 ราย รวมทั้งสิ้น 244 ราย

มูลนิธิมูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีความเชื่อว่าครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากในการให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละดูแลเอาใจใส่สั่งสอนอบรมให้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญาอันเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองรวมทั้งการนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น เพื่อตอบแทนคุณงามความดีสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะอุทิศตนเสียสละและอดทนจนเกษียณอายุราชการตลอดจนผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอย่างดีมาตลอด เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้ดำรงตนเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับมูลนิธิชัยพรพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยมีนายธงชัย พงษ์ประพันธ์ เป็นประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกิจกรรมโครงการด้านสาธารณะกุศลและแผนงานกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการทำบุญประจำปีและแจกถุงของขวัญผู้มีรายได้น้อยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นทั้งของประชาชนและข้าราชการเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมและประเทศชาติตามศักยภาพของมูลนิธิ ได้ดำเนินโครงการทำบุญประจำปีและพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี

//////////

แสดงความคิดเห็น