อบจ.พิษณุโลกเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะเสียหายในพื้นที่ อ.วังทอง

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักกรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านวังทอง-บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 1 ตำบลดินทอง เชื่อมต่อกับพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หลังได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” จนถูกกระแสน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกดินพร้อมรถปรับเกรดซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะจนพังทลายไปเกือบ 1 ช่องจราจรอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเกรงว่าประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวจะได้รับอันตราย
ทั้งนี้สำหรับถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้รวมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง รวมระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหากสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่หรือขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็จะดำเนินการภายหลังน้ำลดนี้เลย แต่ถ้าหากมีความเสียหายจำนวนมากก็จะตั้งเป็นโครงการและงบประมาณเพื่อบรรเทาเยียวยาให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกต่อไป.
—————————————-

แสดงความคิดเห็น