อบจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมวันครูประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันครู ประจำปี พ.ศ.2563” องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันครู ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป
โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา, กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, พิธีปฏิญาณตน, พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในศตวรรษที่ 21” นอกจากนี้มีการตั้งกองผ้าป่าเพื่อเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่ นายฤทธิอมร แสงสว่าง หรือ “น้องไอคิว” นักกีฬามวยไทย-มวยสากล ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนกีฬาฯ มากมาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นหลังจากบ้านพักอาศัยเลขที่ 5 หมู่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำเเพงเพชร ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา.
———————————————

แสดงความคิดเห็น